පළමුව admin dashboard එක වෙත පැමිණ එහි ඇති settings tab එක click කරන්න.

Settings Tab

ඉන්පසු පැමිණෙන මුහුණතෙහි ඇති Registration Settings tab එක click කර සිසුන් ලියාපදිංචි වන ආකාරය අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගන්න.

Student Settings

මෙහිදී ලියාපදිංචි වන සිසුන් ස්වයංක්‍රීයව ආයතනයට ලියාපදිංචි වීමට හෝ ආයතන හිමිකරු හෝ ගුරුවරයා විසින් ලියාපදිංචි වූ සිසුන් ආයතනයට අනුමත කිරීමට හෝ ලියාපදිංචි ගාස්තු අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය සැකසුම් සකස් කර ගත හැකිය.