මුලින්ම admin dashboard එක වෙත පැමිණ එහි ඇති Exams tab එක click කරන්න

Exam Tab

එවිට ඔබ පහත දැක්වෙන මුහුණත වෙත පිවිසේ. ඉන්පසු එහි ඇති New Exam button එක click කරන්න.

New Exam Button

මෙහිදී ඔබට බහුවරණ හෝ ලිඛිත විභාගයක් පැවැත්විය හැකිය. බහුවරණ විභාගයක් පවත්වන්නේ නම් මෙහි MCQ tab එක click කර මෙම පෝරමය පිරවිය යුතුය.

Exam Types

මෙහි විභාගයේ නම, මුරපදයක්, දිනය, වේලාව, කාලය, ඇතුලත්විය යුතු ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය, සමත්වීමේ කඩයිම් ලකුණ සහ පාඨමාලාව ඇතුලත් කල යුතුය.

මෙහි පාඨමාලාව ඇතුලත් කළ පසු පාඨමාලාවේ ප්‍රශ්න සහිත module සහ එම module වලින් විභාගයට එකතු කරන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය ලබා දිය යුතුය.

Exam Course and Module

මෙහිදී ඔබ මුලින්ම module එකක් තුල ප්‍රශ්න සාදා තිබිය යුතුය. එසේ ප්‍රශ්න සාදා ගන්නා ආකාරය මෙතනින් බලන්න

Exam Module Questions

ඉන්පසු මෙම options වලින් අවශ්‍ය දේවල් select කර save button එක click කරන්න.

Exam Options

එවිට ඔබ සාදාගත් විභාගය Upcoming Exams Tab එකෙහි මෙලෙස දිස්වේ.

Created Exams

මෙහි Manage button එක click කර විභාගය කළමනාකරණය කර ගත හැකිය. එසේම සිසුන්ව manually විභාගය සඳහා එකතු කරගත හැකිය.

Manage Exams

ඔබ ලිඛිත විභාගයක් පවත්වන්නේ නම් මෙම Written tab එකට ගොස් MCQ එකේ පරිදිම විභාගයේ නම, මුරපදයක්, දිනය, වේලාව, කාලය, පාඨමාලාව එකතු කර ප්‍රශ්න පත්‍රය ද එකතු කර save button එක click කරන්න

Written Exam

මෙසේ සාදන ලද විභාග ඔබ enroll කරගත් සිසුන්ට මෙසේ දිස්වේ. එවිට ඔවුන්ට මුරපදය ඇතුලත් කර විභාගයට සම්බන්ධ විය හැකිය.

Student Exam View