අපගේ නියෝජිතයෙකු ඔබ හා සම්බන්ධ වන තෙක් ඔබගේ වටිනා කාලය අපගේ platform එකෙහි අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට පහත logins භාවිතා කරන්න.

Site Link: https://demo.klass.lk

Logins:

CredentialsInstitute AdminTeacherStudents
Emaildemo1@klass.lkteacher1@klass.lkstudent1@klass.lk
PasswordDemo@123Demo@123Demo@123