ඔබ ගුරුවරයෙක්, අමතර පංති පවත්වන ආයතන හිමි කරුවෙක් හෝ එවැනි ආයතනයක් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අයෙක් නම් klass.lk ඔබ සඳහාම සුවිශේෂීව නිර්මාණය කරන ලද Platform එකක්.