ඔබ අපගේ klass.lk Facebook පිටුවට පණිවිඩයක් යොමු කරන්නේ නම් ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකතන අංකයක් සඳහන් කරන්න. එසේ නැති නම් අපගේ දුරකතන අංකය වන 0742400690 ට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න.

ඔබගේ තොරතුරු ලබා ගත් සැනින් ඔබට klass.lk හි ගිණුමක් සාදා දීමට කටයුතු කරන අතර ඔබට ඔබගේ ආයතනය හෝ පංතිය ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාමට හැකිවේ.